Wijziging STAP-budgetregeling: betere aansluiting op praktijk

10 februari 2022

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling STAP-budget aangepast zodat deze beter aansluit op de praktijk. De wijzigingen worden zoveel mogelijk doorgevoerd voordat het eerste tijdvak voor aanvragen van subsidie wordt opengesteld op 1 maart 2022.
Subsidie kan worden aangevraagd via een digitaal proces of via het UWV-werkloket. Om te voorkomen dat het budget langs de digitale weg volledig uitgeput is voordat aanvragen via het UWV-werkloket zijn verwerkt, is de regeling aangepast. Vooralsnog wordt voor twee tijdvakken in 2022 geregeld (tijdvak 2: 1 mei tot en met 30 juni 2022 en tijdvak 3: 1 juli tot en met 31 augustus 2022) dat er een beperkte overschrijding van het budget van het betreffende tijdvak mogelijk is als voor de ondersteuning van de fysieke subsidieaanvragers via het UWV-werkloket extra budget nodig is. Dit geldt niet voor het eerste aanvraagtijdvak (1 maart tot en met 30 april). Voor de tijdvakken na 31 augustus 2022 wordt gekeken naar een structurele voorziening. Verder zijn op verzoek van de ketenpartners enkele artikelen aangepast om recht te doen aan de huidige uitvoeringspraktijk. Zo is het begrip catalogusprijs toegevoegd. De catalogusprijs is de prijs die de deelnemer aan de opleider is verschuldigd. Onderdeel van die prijs zijn de kosten die direct betrekking hebben op de scholing. Deze laatste kosten zijn subsidiabel. De categorie van bedrijfsopleidingen is aangescherpt met de toevoeging van een bijlage met de geselecteerde branches waar deze opleidingen voor aangeboden worden. Het kenmerk van deze categorie is dat de bedrijfsopleidingen bij uitstek op de arbeidsmarkt gericht zijn, maar geen generiek keurmerk kennen. In overleg met werkgeversorganisaties is gekeken welke branches in ieder geval voor deze categorie voldoen aan de kwaliteitseisen van de Subsidieregeling STAP-budget en in de eerste fase in aanmerking komen voor toelating in het scholingsregister. De eisen die de branches hanteren voor hun opleidingen zien onder andere op een voorgeschreven branche-erkenning of verklaring, het bewijs van verworven kennis of vaardigheden door het afronden van een kennis- en/of praktijktoets, meerdere positieve referenties en verplichting tot monitoring van slagings- en/of resultaatspercentages. Voor branches die niet zijn genoemd in de bijlage wordt spoedig na de start van het STAP-budget aan branche specifieke keurmerken de mogelijkheid geboden om toegelaten te worden op basis van een toetsingskader dat naar verwachting spoedig na de start gereed is. In de eerste fase vanaf 1 maart 2022 zullen een beperkt aantal generieke, branche overstijgende keurmerken die voldoende kwaliteitsborging bieden van scholingsactiviteiten en opleiders toegang bieden tot opname in het scholingsregister STAP en financiering van scholing vanuit het STAP-budget. Inmiddels is vastgesteld dat de generieke keurmerken Cedeo en CPION voldoen aan de gestelde eisen van kwaliteitsborging en zijn deze toegevoegd aan de regeling. Verder is toezicht op naleving van de verplichtingen en misbruik en oneigenlijk gebruik, enerzijds aan de zijde van subsidieaanvragers en anderzijds aan de zijde van opleiders geregeld. UWV houdt toezicht op naleving van de verplichtingen door subsidieaanvragers en misbruik en oneigenlijk gebruik door subsidieaanvragers. De minister houdt toezicht op naleving van de verplichtingen door opleiders en op misbruik en oneigenlijk gebruik aan de zijde van opleiders en wijst hiervoor de Toetsingskamer STAP aan. De regeling is met ingang van 9 februari 2022 in werking getreden. Bron: Ministerie SZW 31-01-2022
Terug naar overzicht