Verlaging Aof-premie voor kleine werkgevers

15 september 2020

Met het wetsvoorstel voor een wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen wil het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoetkomen voor de kosten van loondoorbetaling en re-integratie. Dit wordt gerealiseerd door een gedifferentieerde Aof-premie met een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers.
Het wetsvoorstel onderscheidt twee categorieën werkgevers voor de premiestelling voor het Aof. Dit zijn de kleine en overige werkgevers. Het Besluit Wfsv bepaalt welke werkgevers worden aangemerkt als kleine en welke als (middel)groot. De grens tussen kleine werkgevers en overige werkgevers is daarbij vastgesteld op 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar. De gemiddelde loonsom bedroeg in 2019 € 34.600. Deze afbakening wordt vanaf 2022 ook voor de Whk-premie (WGA-premie) gebruikt. Dit betekent dat de grens tussen kleine werkgevers en middelgrote werkgevers van 10 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer (die de Whk nu hanteert), omhoog gaat naar 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer. UWV berekent in welke categorie de werkgever hoort – klein of (middel-)groot. Dit geeft UWV door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt kleine werkgevers voor de gedifferentieerde Whk-premie een mededeling; (middel)grote werkgevers krijgen een beschikking. Daarin geeft UWV ook aan of een werkgever voor het Aof klein of (middel)groot is. Over uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen die de werkgever betaalt, wordt in alle gevallen de premie voor (middel)grote werkgevers geheven. Hierbij maakt het geen verschil of de werkgever de uitkering namens UWV of in de hoedanigheid van eigenrisicodrager betaalt. Het is de bedoeling dat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2022 ingaat. Bron: AWVN.nl, 10-09-2020
Terug naar overzicht