Update NOW-TVL

04 juni 2021

Vanwege coronamaatregelen zijn er voor ondernemers diverse financiële tegemoetkomingen. Twee belangrijke coronamaatregelen betreffen de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze subsidies kunnen bedrijven niet altijd tegelijk aanvragen.


Heeft een onderneming TVL en NOW aangevraagd? Dan kan de verruiming van de TVL ertoe leiden dat deze geen recht meer geeft op de NOW. De TVL telt namelijk mee als omzet voor de NOW. Het gaat met name om bedrijven in een sector met een hoog vaste lasten percentage (34% of meer) én een omzetverlies dat relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL ligt. Ondernemingen lopen dan het risico dat ze de loonkostensubsidie van de NOW gedeeltelijk of geheel moeten terugbetalen. Met ingang van NOW 3 is sprake van een belangrijke versoepeling, de TVL wordt vanaf NOW 3 (oktober 2020) niet meer meegeteld als omzet. De verhoging van de TVL heeft vanaf dat moment dan geen nadelig effect op andere corona steunregelingen meer. De termijn voor opgave van de werkelijke omzet aan RVO loopt tot 1 juli 2021. Gebeurt dit niet of te laat, dan moet de gehele tegemoetkoming worden terugbetaald.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kent inmiddels al vijf tranches (perioden).

Vanuit het NBA, NOAB, RB en SRA gezamenlijk is aan minister Koolmees van SZW een brief gestuurd met voorstellen om te komen tot administratieve lastenverlichting rondom NOW derdenverklaring. Immers hebben veel werkgevers meerdere tranches NOW aangevraagd en daardoor meerdere (derden)verklaringen nodig. De regelgeving vereist bij iedere tranche een aparte aanvraag tot vaststelling met bijbehorend accountantsproduct. In deze brief zijn vijf voorstellen uitgewerkt die kunnen leiden tot lastenverlichting. Op 1 juni heeft de minister zes maatregelen voorgesteld waarmee de administratieve lasten rondom de NOW-controle kunnen worden verlicht. Deze voorgestelde maatregelen zijn echter pas van toepassing voor NOW 3 en 4 en niet met terugwerkende kracht voor NOW 1 en 2. De reden hiervoor is dat de vaststellingen van deze tranches al lopen, waardoor de verlichtingen slechts ten goede komen aan werkgevers die nog geen vaststelling hebben aangevraagd. Er zou hierdoor verschillende behandeling ontstaan van werkgevers die al wel de aanvraag tot vaststelling hebben gedaan en werkgevers die dat nog niet hebben gedaan.

Kort samengevat hebben deze maatregelen betrekking op verhoging van het drempelbedrag voor de derdenverklaring, beperking van de werkzaamheden wanneer de financiële administratie al door een deskundige derde wordt gevoerd, controle van NOW 3 en 4 gezamenlijk, aanpassing van standaard 3900N, uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant en aanpassing van de controlepiramide wat betrekking heeft op verlichting bij aanvragen waar gebruik wordt gemaakt van de werkmaatschappijregeling. Op het moment dat voorgestelde maatregelen van kracht worden zullen we u hierover uitgebreider informeren.

Op dit moment zijn er dus vijf tranches. Per tranche wordt hieronder aangegeven tot wanneer de periode voor aanvragen definitieve vaststelling loopt of wordt geopend:

NOW1 loopt tot en met 31 oktober 2021
NOW 2 loopt tot en met 5 januari 2022
NOW3 dit loket is open van 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022
NOW4 dit loket is open van 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022

Klik hier voor een overzicht van de aanvraagperiodes.

Ten slotte is vanaf 6 mei jl. het loket opengegaan om aanvragen voor de vijfde NOW periode aan te vragen. Dit loket is open tot en met 30 juni aanstaande.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Nanda Weustink-van der Velde (n.weustink@dekok.nl).

Terug naar overzicht