Prinsjesdag 2022 – Pakket Belastingplan 2023

21 september 2022

Het pakket Belastingplan 2023 bestaat uit de volgende zeven wetsvoorstellen. In dit overzicht worden de wijzigingen in wetsvoorstel Belastingplan 2023 aangegeven en de in de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2023 aangekondigde nota van wijziging.


Koopkrachtmaatregelen
De voorgestelde maatregelen richten zich vooral op de meest kwetsbare huishoudens door bijvoorbeeld de zorg- en huurtoeslag extra te verhogen. Dit voorstel zit niet in het Belastingplan 2023. Wel worden de lasten op arbeid worden verlaagd en per 1 januari wordt het minimumloon met ruim 10% verhoogd.

Tariefplafond
Beoogd wordt om een tariefplafond met een maximumtarief voor elektriciteit en/of gas tot een bepaald gebruik te introduceren en bedrijven binnen het energie-intensieve MKB die het nodig hebben helpen met liquiditeitsversterking en verduurzaming. Deze plannen worden nog uitgewerkt.

Uitfaseren oudedagsreserve
Voorgesteld wordt om de fiscale oudedagsreserve (FOR) uit te faseren. Met ingang van 1 januari 2023 kan een oudedagsreserve niet verder meer worden opgebouwd. De tot en met 31 december 2022 opgebouwde oudedagsreserve kan op basis van de huidige regels worden afgewikkeld.

Verlagen zelfstandigenaftrek
Het kabinet wil de afbouw van de zelfstandigenaftrek versnellen. De zelfstandigenaftrek wordt met ingang van 2023 in verschillende stappen verlaagd van € 6.310 in 2022 naar € 900 in 2027. De verhoging van de startersaftrek blijft ongewijzigd (€ 2.123)

Onbelaste reiskostenvergoedingverhoogd
Voorgesteld is om het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 te verhogen tot € 0,21 per kilometer en per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer.

Oudedagsverplichting aanwenden ter verkrijging van een lijfrente
Voorheen konden dga's een pensioenvoorziening opbouwen in hun eigen bv. Toen dit werd afgeschaft, kon een deel van het pensioen worden omgezet in een oudedagsverplichting (ODV). Voordat een ODV tot uitkering komt, kan de dga er een lijfrente van kopen. Omdat in de praktijk de wens bestond om een lijfrente aan te kopen nadat de ODV-uitkeringen zijn gestart (ook als al vijf jaar zijn verstreken na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingplichtige de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt), zijn hiervoor goedkeuringen afgegeven. Deze goedkeuringen, inclusief de daarin gestelde voorwaarden, worden nu in de wet opgenomen.

Introduceren twee schijven box 2
Als dekking voor het rechtsherstel dat op grond van het arrest van 24 december 2021 over box 3 moet worden geboden, wordt voorgesteld de lasten in box 2 te verhogen. Voorgesteld wordt om per 2024 twee schijven te introduceren in het box 2-tarief. In de huidige situatie is sprake van één vlaktarief dat geldt voor het gehele bedrag aan belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2. Dit tarief bedraagt 26,9% in 2022. Voorgesteld wordt om per 2024 twee schijven te introduceren in box 2 met een basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 (bedrag 2024) aan inkomsten per belastingplichtige en een tarief van 31% voor het meerdere.

Verhoging werkkostenregeling
De werkkostenregeling (WKR) wordt verruimd. Om het MKB tegemoet te komen wordt voorgesteld de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom te verhogen met 0,22%-punt.

Afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon
Voorgesteld wordt de doelmatigheidsmarge van nu 25% af te schaffen. Hierdoor zal het gebruikelijk loon van de belastingplichtige over het algemeen hoger worden vastgesteld, waardoor de belastingplichtige meer belasting in box 1 moet gaan betalen

Vervallen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups
Voorgesteld wordt de regeling per 1 januari 2023 te laten vervallen. Ab-houder(s) die in 2022 al gebruikma(a)k(t)en van de regeling, kunnen de regeling blijven toepassen. De voorwaarden voor de tegemoetkoming zoals die op 31 december 2022 gelden, blijven in dat geval gelden voor de resterende duur waarin de ab-houder nog gebruik kan maken van de tegemoetkoming.

Beperken 30%-regeling
De 30%-regeling voor ingekomen werknemers wordt per 1 januari 2024 beperkt tot de zogenoemde Balkenende-norm. In 2022 bedraagt deze WNT-norm € 216.000 op jaarbasis. Aftopping binnen de 30%-regeling komt aan de orde als de grondslag voor de 30%-regeling hoger is dan € 216.000. Beoogd is dat de aftoppingsmaatregel per 1 januari 2024 in werking treedt. Er wordt een overgangsregeling voorgesteld op basis waarvan voor ingekomen werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast, geldt dat de aftopping van de 30%-regeling pas toepassing vindt vanaf 1 januari 2026.

Verhoging MIA en EIA
Het budget voor de energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek wordt structureel met respectievelijk € 100 mln. en € 50 mln. per jaar vanaf 2023.

Verlagen schijfgrens Vpb naar € 200.000 en verhogen laag tarief naar 19%
Voorgesteld wordt de schijfgrens in de vennootschapsbelasting (Vpb) te verlagen van € 395.000 naar € 200.000 vanaf 1 januari 2023. Hierdoor betalen bedrijven met ingang van 1 januari 2023 het hoge Vpb-tarief van 25,8% vanaf een belastbaar bedrag van meer dan € 200.000. Daarnaast wordt voorgesteld het tarief voor een belastbaar bedrag tot en met € 200.000 te verhogen van 15% naar 19%.

Beëindigen vrijstelling BPMbestelauto’s ondernemers, aanpassing grondslag BPMbestelauto’s
Het kabinet stelt voor om in de Wet BPM 1992 de vrijstelling voor een bestelauto van de ondernemer (ondernemersvrijstelling) met ingang van 1 januari 2025 af te schaffen. De grondslag voor bestelauto’s wordt omgezet naar CO2-uitstoot.
Ondernemers kunnen tot en met 31 december 2024 gebruikmaken van de vrijstelling voor een bestelauto en daar ook ongewijzigd gebruik van blijven maken als wordt voldaan aan de voorwaarden en beperkingen die aan de vrijstelling zijn verbonden. Als wordt voldaan aan de voorwaarden en beperkingen voor vrijstelling hoeft gedurende de nog niet verstreken duur van de vijfjaarsperiode het vrijgestelde bedrag aan BPM niet te worden (terug)betaald bij verkoop van de bestelauto aan een particulier. Voorts regelen de overgangsbepalingen dat een ondernemer die een gebruikte bestelauto importeert, afhankelijk van de datum eerste toelating, de ondernemersvrijstelling kan toepassen.

Verhoging MRB-tarief voor bestelauto’s ondernemers
Het tarief van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor bestelauto’s van ondernemers wordt verhoogd.

Incidentele maatregelen vanwege de hoge energieprijzen
Het kabinet stelt wijzigingen voor in de energiebelasting. Het gaat om een incidentele verlaging van de energiebelasting voor aardgas en elektriciteit en een tijdelijke hogere belastingvermindering in de energiebelasting.
Vanwege de hoge energieprijzen temporiseert het kabinet maatregelen uit het coalitieakkoord die betrekking hebben op de energiebelasting. De verhoging van het tarief op aardgas en de verlaging van het tarief voor elektriciteit als klimaatprikkel in de energiebelasting worden doorgevoerd vanaf 2024 in plaats van 2023. De tarieven voor de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) worden opgenomen in de energiebelasting.

Verlengen verlaagde accijnstarieven op ongelode benzine, diesel en LPG
Het kabinet stelt voor om de verlaagde accijnstarieven zoals die van toepassing zijn sinds 1 april 2022 te verlengen tot en met 30 juni 2023. De verlaging bedraagt per liter voor ongelode benzine 17,3 cent, diesel 11,1 cent en voor LPG 4,1 cent. De wettelijke voorgeschreven jaarlijkse indexatie en de in de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord opgenomen verhoging van het accijnstarief voor diesel worden uitgesteld tot 1 juli 2023.

Overige maatregelen in vogelvlucht:

 • Tariefsverlaging box 1

 • Tariefsverhoging box 3 en verhoging heffingsvrije vermogen.

 • Arbeidskorting omhoog

 • Afschaffen middelingsregeling

 • Actualiseren leegwaarderatio

 • Begrenzing periodieke giftenaftrek

 • Aanpassen culturele multiplier voor partners

 • Uitfaseren IACK

 • Afbouw algemene heffingskorting met verzamelinkomen

 • Repareren overgangsrecht scholingsaftrek

 • Afschaffen en verlagen van de schenkingsvrijstelling eigen woning

 • Verhogen algemene tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4%

 • Algemeen btw-tarief op lachgaspatronen

 • Btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen

 • Wijziging Mijnbouwwet vanwege tijdelijke verhoging cijns

 • Aanscherpen CO2-heffing industrie

 • Verhogen vliegbelasting

 • Verhogen tabaksaccijns

 • Verhogen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

 • Uitzonderen toeslagpartnerbegrip en medebewonerschap huurtoeslag bij particuliere opvang ontheemde Oekraïners

 • Uitzonderen toeslagpartnerbegrip voor personen die wegens huiselijk geweld naar de opvang zijn gevlucht.

 • Inkomensbeleid Caribisch Nederland

 • Duurzame ontwikkeling Caribisch Nederland

Bron: MvF 20-09-2022

Terug naar overzicht