Nota van wijziging Belastingplan 2023

05 oktober 2022

De in de aanbiedingsbrief bij het Belastingpakket 2023 aangekondigde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 is naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn onder meer de begrenzing van de giftenaftrek voor periodieke giften en de afschaffing van de doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling opgenomen.

Aanpassen giftenaftrek voor periodieke giften De aftrek van periodieke giften aan ANBI’s wordt per 1 januari 2023 begrensd tot € 250.000 per kalenderjaar. Deze beperking heeft gevolgen voor een hele kleine groep belastingplichtigen. Alleen voor 4 oktober 2022, 16.00 uur aangegane verplichtingen tot het doen van periodieke giften zijn hiervan uitgezonderd. Dat is ook het moment waarop het persbericht waarin de begrenzing van de aftrek van periodieke giften is aangekondigd, is gepubliceerd. Door aan te sluiten bij dit tijdstip wordt anticipatiegedrag voorkomen. De uitzondering voor de op 4 oktober 2022, 16.00 uur bij notariële of onderhandse akte van schenking aangegane verplichting tot het doen van periodieke giften is van toepassing tot en met 31 december 2026. Deze periodieke giften zijn, mits wordt voldaan aan de voorwaarden, nog vier kalenderjaren na de totstandkoming van die overeenkomst volledig aftrekbaar. Daarmee wordt voorkomen dat er voor de meeste reeds aangegane verplichtingen tot periodiek schenken aan een ANBI substantiële fiscale gevolgen zijn verbonden waarop men niet heeft kunnen anticiperen.

Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling Voorgesteld wordt de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling af te schaffen. De belastingplichtige die werkzaamheden verricht voor zijn bv waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, moet voor zijn werkzaamheden fiscaal ten minste een arbeidsinkomen van minimaal € 48.000 (2022) in aanmerking nemen op basis van de zogenoemde gebruikelijkloonregeling.
Er zijn situaties waarin een belanghebbende een vaststellingsovereenkomst (VSO) heeft gesloten met de Belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon, waarbij het in aanmerking te nemen loon 75% bedraagt van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Als deze VSO na 1 januari 2023 nog een resterende looptijd heeft en er overigens geen relevante wijzigingen – behoudens de voorgestelde wijziging – zijn, blijft de VSO van kracht zonder nadere afstemming met de inspecteur, mits de belanghebbende bij de uitvoering van de VSO uitgaat van een in aanmerking te nemen loon dat 100% (in plaats van 75%) bedraagt van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Lastenverlichting MKB Om de lasten op arbeid te verlagen verlaagt de regering ook de lasten voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Een van de maatregelen die hieraan bijdraagt bestaat uit het verruimen van de werkkostenregeling (WKR). Om hiervoor het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen wordt voorgesteld de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom te verhogen met 0,22%- punt tot 1,92%.
Ook het premietarief voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) wordt verlaagd. Voor 2023 betekent dit dat het Aof-premietarief voor kleine bedrijven (bedrijven met een loonsom tot 25 maal de gemiddelde loonsom per werknemer) ongeveer een half procentpunt lager zal worden vastgesteld

Nultarief en vrijstelling voor de algemene bestedingsbelasting op de invoer, levering en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines De invoer, (op)levering en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines is op dit moment op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) belast met algemene bestedingsbelasting. Ondernemers noch particulieren kunnen de algemene bestedingsbelasting op de invoer, levering en/of installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines geheel of gedeeltelijk terugvragen. De regering wil investeringen in zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines op deze eilanden stimuleren. De regering stelt daarom voor om de (op)levering en installatie van zonnepanelen en windturbines bij elektriciteitsbedrijven in de algemene bestedingsbelasting met het nultarief te belasten.

Wijziging Mijnbouwwet in verband met een tijdelijke verhoging van de cijns De regering stelt voor 2023 en 2024 een tijdelijke aanpassing van de cijns voor in geval van uitzonderlijk hoge prijzen. De uit deze maatregel verwachte opbrengst levert een belangrijke bijdrage aan de koopkrachtmaatregelen. De bijdrage van de gassector aan deze maatregelen in de jaren 2023 en 2024 bedraagt via de tijdelijke verhoging van de cijns naar verwachting circa 15%.

Bron: MvF 04-10-2022

Terug naar overzicht