MDIEU-regeling is aangepast

11 mei 2021

Op 22 januari 2021 is de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) in werking getreden. Deze regeling vloeit voor uit het pensioenakkoord waarin afspraken over duurzame inzetbaarheid zijn afgesproken. Deze regeling is aangepast. In de regeling zijn de subsidieplafonds en aanvraagtijdvakken vastgesteld voor de subsidieaanvragen voor activiteitenplannen en de tweede ronde subsidieaanvragen voor sectoranalyses.
Deze subsidieregeling omvat het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. Sociale partners in sectoren kunnen in een samenwerkingsverband subsidieaanvragen indienen met als doel: het duurzaam inzetbaar houden van werkenden en het faciliteren van langer doorwerken, het wegnemen van knelpunten bij het realiseren van regelingen die vrijgesteld zijn van RVU-heffing en het introduceren van faciliteiten voor werkenden om inzicht te krijgen in de effecten op inkomen en pensioenuitkering bij het gebruik maken van diverse regelingen. Het tweede aanvraagtijdvak voor aanvragen voor het uitvoeren van een activiteitenplan loopt van 1 juni 2021 9.00 uur tot en met 31 juli 17.00 uur. Het tweede tijdvak is verlengd en liep oorspronkelijk van 1 juni tot en met 30 juni 2021. Het subsidieplafond bedraagt € 350.000.000. Het derde aanvraagtijdvak loopt van 1 september 2021 9.00 uur tot en met 30 september 2021 17.00 uur en is bestemd voor aanvragen voor het uitvoeren van een sectoranalyse. Het subsidieplafond voor het derde aanvraagtijdvak bedraagt € 2.000.000. Ook zijn een tweetal technische wijzigingen aangebracht. Verduidelijkt is dat een samenwerkingsverband in deze subsidieregeling slechts één keer een subsidie voor een sectoranalyse voor een bepaalde sector kan ontvangen (art. 10). Het is denkbaar dat een samenwerkingsverband in meerdere sectoren actief is. In die situatie mag voor ieder van die sectoren eenmalig een subsidie voor een sectoranalyse worden verstrekt. Wanneer in een activiteitenplan sprake is van een activiteit inzake eerder uittreden, moet bij de aanvraag tot subsidievaststelling ook een overzicht van de BSN van de betrokken deelnemers moet worden meegestuurd (art. 22). Met de wijziging wordt geregeld dat ook bij de einddeclaratie een BSN rapportage wordt verstrekt om beoordeling van de voor de RVU verstrekte subsidie mogelijk te maken. Daarnaast zijn wijzigingen aangebracht die zien op de openstelling en subsidieplafonds van aanvraagtijdvakken, het uitsluiten van de indiening van subsidieaanvragen voor activiteitenplannen in twee opeenvolgende aanvraagtijdvakken, de subsidiabliteit van gemaakte kosten in de periode voorafgaand aan de projectperiode bij activiteiten met betrekking tot eerder uittreden waarvoor subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in het vierde aanvraagtijdvak, de uitbetaling van (voorschotten op) de subsidie en de mee te sturen stukken bij de aanvraag tot subsidievaststelling. Bron: Min. SZW 28-04-2021
Terug naar overzicht