In oktober start controle NOW 1

10 september 2020

Bedrijven die minder dan € 25.000 aan steun hebben ontvangen hoeven geen controle door externe partijen te laten uitvoeren. Dat hebben minister Koolmees van SZW en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) uitgewerkt en vastgelegd in een protocol.
Bedrijven kunnen vanaf begin oktober - UWV streeft naar 7 oktober - de eindafrekening van de loonsubsidie aanvragen. Bij de eindafrekening wordt gekeken naar de daadwerkelijke omzetdaling in het eerste subsidietijdvak (maart, april en mei). Afhankelijk daarvan wordt de subsidie aangevuld of moet subsidie worden terugbetaald. Ook daalt het subsidiebedrag als de loonsom is gedaald. Bijna 70% van het totale subsidiebedrag dat in NOW 1 is overgemaakt gaat naar 10% van de bedrijven; zij kregen een voorschot van € 100.000 of meer. Blijft de subsidie onder de € 25.000, dan hoeven bedrijven geen externe controleronde te laten doen. Wel wordt er steekproefsgewijs en op basis van risicoanalyses gecontroleerd. Dat betekent dat kleine bedrijven hun administratie wel op orde moeten hebben. Bedrijven die een voorschot ontvangen van € 20.000 of meer maar onder de drempel blijven van € 125.000 blijven, hebben een derdenverklaring nodig. Een derdenverklaring kan door een administratiekantoor, belastingconsulent, boekhouder of accountant worden afgegeven. Vanaf € 125.000 subsidie hebben ondernemers een accountantsverklaring nodig. De intensiteit van het accountantsonderzoek hangt ervan af of een onderneming meer of minder dan € 375.000 aan subsidie ontvangt en of deze onderneming een verplichte controle voor de jaarrekening moet hebben. Van bedrijven die een controleplichtige jaarrekening hebben en dus een administratie voeren die aan die eisen moet voldoen én die ook een hoge subsidie (€ 375.000 of meer) ontvangen, mag meer verantwoording verwacht worden. Blijkt deze er niet in voldoende mate te zijn, dan wordt de subsidie teruggevorderd. Als het om onvolkomenheden gaat in de administratie mede als gevolg van het coronavirus, zogenoemde inherente beperkingen, wordt de subsidie niet geheel teruggevorderd, maar wordt er een korting van 10% toegepast door het ministerie via het UWV. Bron: Min. SZW 08-09-2020
Terug naar overzicht