Geen plicht tot overeenkomen sociaal plan

22 december 2020

Volgens de cao moet een bedrijf met de vakbond in overleg treden bij het opstellen van een sociaal plan in geval van een eventuele reorganisatie. In overleg treden over is echter niet hetzelfde als het in samenspraak opstellen van een door de (leden van de) vakbond goedgekeurd sociaal plan.
CHC is een helikoptermaatschappij die, wegens het wegvallen van een grote klant, groepsontslag wil aanvragen. Vakbond VNV vordert in kort geding (o.a.) CHC te verbieden uitvoeringsmaatregelen te treffen in het kader van het oplossen van de door haar vastgestelde overtolligheid van vliegers in dienst van CHC, totdat er tussen CHC en de VNV een sociaal plan tot stand is gekomen dat door de CHC-leden van de VNV is goedgekeurd. De voorzieningenrechter overweegt dat de cao is aan te merken als een ondernemings-cao. Deze moet worden uitgelegd conform de cao-norm, omdat de uit te leggen bepalingen mede de rechtspositie van niet gebonden werknemers en andere derden beïnvloeden die niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van die bepalingen. Zoals blijkt uit een arrest van de Hoge Raad uit mei 2018. De voorzieningenrechter oordeelt dat in de tekst van de cao-bepalingen niet valt te lezen dat CHC verplicht is om in overeenstemming met of met instemming van VNV een sociaal plan op te stellen. Uitgaande van de tekst moet CHC de gevolgen van een reorganisatie op sociaal gebied voor de betrokken vliegers in overleg met VNV regelen en zal CHC in overleg met VNV in voorkomende gevallen een sociaal plan opstellen op basis van de kaders genoemd in bijlage 13 van de cao. Het gebruik van de woorden ‘in overleg’ duidt, in objectieve zin en in het normale taalgebruik, op het voeren van overleg met VNV of het raadplegen van VNV. Daaruit volgt niet dat CHC overeenstemming met VNV over een sociaal plan moet bereiken. De omstandigheid dat elders in de cao - in afwijking van de formulering ‘in overleg’ - de formulering ‘na overleg’ wordt gebruikt, zoals VNV stelt, maakt die conclusie niet anders. Bron: Vzr. Alkmaar 9-12-2020
Terug naar overzicht