BIK-regeling ingetrokken, lagere werkgeverspremie

01 juni 2021

Uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat de Commissie de hele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. De BIK-regeling wordt daarom met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Het kabinet stelt voor het voor 2021 gereserveerde budget in plaats daarvan in te zetten voor een verlaging van de werkgeverspremies AWf in 2021.
Met de BIK-regeling krijgen ondernemers in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting een afdrachtvermindering loonbelasting als zij investeren. Het CPB heeft becijferd dat de BIK nauwelijks effect heeft op werkgelegenheid en het Bruto Nationaal Product. De oppositiepartijen waren fel gekant tegen de BIK, dat zij als een ‘cadeautje’ voor werkgevers zagen. Het kabinet, gesteund door de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, zette echter door. Het kabinet stelt nu voor om de AWf-premie voor werkgevers in 2021 te verlagen, zo mogelijk per 1 augustus 2021. Werkgevers in het bedrijfsleven betalen via de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf) mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden. De BIK-regeling is eind vorig jaar informeel aan de Europese Commissie voorgelegd om zekerheid te krijgen dat de in de BIK opgenomen regeling voor fiscale eenheden geoorloofde staatssteun was. Zonder deze goedkeuring zouden sommige investeringen in een ander EU-land ook in aanmerking kunnen komen voor BIK-subsidie en dat is niet de bedoeling van het kabinet. Er is nu echter grote onzekerheid ontstaan over de toepassing van de BIK die op korte termijn niet kan worden weggenomen. Het kabinet vindt het onverstandig om langere tijd onzekerheid te hebben over de BIK omdat dit instrument juist is bedoeld om ondernemers op korte termijn impuls te geven om te kunnen investeren. Bron: MvF 28-05-2021
Terug naar overzicht