Belastingpakket 2022 gedeeltelijk door Tweede Kamer

17 november 2021

De Tweede Kamer heeft op 11 november het Belastingpakket 2022 gedeeltelijk aangenomen. De wetsvoorstellen Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten en Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen zijn aangehouden. Bij een aantal wetsvoorstellen zijn de amendementen aangenomen: Belastingplan 2022 Het amendement over het afschaffen van de teruggaafmogelijkheid van energiebelasting voor energie-intensieve bedrijven is aangenomen.
Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking Het amendement over verduidelijking van de toepassing van artikel 9, eerste lid, onderdeel is aangenomen. Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel Het amendement over het dichten van een gat in de wetgeving rond fusie en splitsing is aangenomen. Bij de wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2022, Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen en Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting zijn geen amendementen aangenomen. De volgende moties zijn aangenomen: Motie over een jaarlijkse rapportage over de belastingdruk op verschillende vermogenssamenstellingen Motie over het monitoren van oneigenlijk gebruik van het lage winstbelastingtarief Motie over de Kamer informeren over noodzakelijke wetsaanpassingen naar aanleiding van een internationaal winstbelastingakkoord Motie over onderzoeken hoe een Penparade over vermogen er voor Nederland uitziet Motie over jaarlijks een paragraaf over de status van ICT bij de Belastingdienst aan het Belastingplanpakket toevoegen Motie over een appreciatie van de gevolgen van moties en amendementen voor de complexiteit van wetgeving Motie over een aanpak van belastingontwijking met zo min mogelijk afzwakkingen en vrijstellingen Motie over een inspanning om de kwaliteit van de ramingen te verbeteren Motie over de MBW en de KEV integreren in de besluitvorming rond het Belastingplan Motie over effect fiscale wetgeving op CO2-reductie bekendmaken Motie over een onafhankelijk onderzoek naar de uithuisplaatsingen in het toeslagenschandaal Bron: TK 11-11-2021
Terug naar overzicht