Administratieve lasten NOW-controle omlaag

02 juni 2021

De administratieve lasten bij de controle van de NOW door een accountant of deskundige derde worden verlaagd. Dit meldt minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. Om werkgevers die al een vaststelling voor de tranches NOW 1 en 2 hebben aangevraagd niet te benadelen, gaan de verlichtingen in bij controles op NOW 3.
De voorstellen die aanpassing van de NOW-regeling(en) en het accountantsprotocol vergen, kunnen niet met terugwerkende kracht voor NOW 1 en 2 worden aangepast. De reden hiervoor is dat de vaststellingen van deze tranches al lopen, waardoor de verlichtingen slechts ten goede komen aan werkgevers die nog geen vaststelling hebben aangevraagd. Daarom richten onderstaande verlichtingen 1, 3 en 6 zich op de controles op de NOW 3 (3e/4e/5e tranche) en NOW 4.

1. Generieke verlichting derdenverklaring NOW 3 en 4: verhoging drempelbedrag

Voor de NOW 3 en NOW 4 is besloten om het drempelbedrag voor de derdenverklaring te verhogen naar € 40.000 voor zowel het voorschotbedrag als het definitieve subsidiebedrag. Door het verhogen van het drempelbedrag is er minder snel een derdenverklaring nodig en dit biedt dus een significante lastenverlichting. De huidige bovengrens van € 125.000 blijft. Vanaf € 125.000 is een accountantsproduct volgens het Uniform Subsidiekader verplicht. Wel geldt deze grens voor de NOW 3 en 4 ook voor het voorschotbedrag. De grens voor een accountantsverklaring bij het voorschotbedrag voor de NOW 1 en 2 ligt op € 100.000.

2. Beperking werkzaamheden wanneer de financiële administratie al door een deskundige derde wordt gevoerd (verduidelijking)

Wanneer een deskundige derde voor de aanvrager de (doorlopende) financiële administratie voert en de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van deze normale administratieve dienstverlening (waaronder het opstellen van de aanvraag tot vaststelling) zoals verwacht mag worden overeenkomen met de werkzaamheden die gevraagd worden in het kader van de afgifte van de derdenverklaring, hoeven deze niet dubbel uitgevoerd te worden. Dit geldt ook al voor NOW 1 en 2.

3. Controle NOW 3 en NOW 4 als ware het één opdracht

Per tranche van de NOW is nu een aparte controle vereist. Voor de controle voor de NOW 3, wanneer een onderneming van twee of drie periodes gebruik heeft gemaakt, wordt het mogelijk (in het nog vast te stellen accountantsprotocol, dat tot stand komt in samenwerking met de NBA) dat de accountant de opdracht voor de verschillende tranches van de NOW 3 kan beschouwen als ware het één opdracht. De accountant controleert in één keer, na afloop van de laatste tranche, alle periodes en de van toepassing zijnde voorwaarden. Wanneer een werkgever ook gebruik maakt van de NOW 4, kan ook de controle van de NOW 4 bij de gezamenlijke controle voor de NOW 3 worden betrokken.

4. Aanpassing standaarden NOW

Voor de controle van een aanvraag tot vaststelling van de NOW is vorig jaar door de NBA een aparte Standaard ontwikkeld: Standaard 3900N. De NBA zal deze Standaard aanpassen waardoor er inhoudelijk maar ook procesmatige samenvoegingen kunnen plaatsvinden voor handelingen die op dit moment nog voor alle NOW-tranches apart gelden.

5. Uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant

Met deze verlichting is het voortaan toegestaan dat ook andere werkzaamheden die door de groepsaccountant van een concern worden uitgevoerd, voor de NOW-controle kunnen worden gebruikt. Zonder dat de accountant op werkmaatschappijniveau zelf deze controle hoeft uit te voeren en een uitgebreide review hoeft uit te voeren op de werkzaamheden van de groepsaccountant. In alle gevallen vindt er dus nog steeds een controle door de accountant plaats; door de groepsaccountant of de accountant van de aanvrager

6. Aanpassing controlepiramide bij aanvragen op werkmaatschappijniveau

Bedrijven die gebruik maken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan € 375.000 wordt de controle verlicht door geen verklaring met redelijke maar met beperkte mate van zekerheid te gaan vragen. Deze aanpassing scheelt aanzienlijk in de uit te voeren werkzaamheden van de accountant en wordt verder uitgewerkt in het nog op te stellen accountantsprotocol voor de NOW 3 en de NOW 4. De NBA zal de Standaard 3900N hierop aanpassen.

Bron: Min. SZW 31-05-2021

Terug naar overzicht