klokkenluidersregeling

ALGEMEEN
Ingevolge art. 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient De Kok accountants en adviseurs te beschikken over een klokkenluidersregeling.

Art. 32 VAO
1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorga­nisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

 

Klokkenluidersregeling netwerk De Kok accountants en adviseurs

Artikel 1 Toelichting
Volgens artikel 32 Verordening Accountantsorganisaties en artikel 54 Nadere Voorschriften Accountantskantoren dienen de accountantsorganisatie en het accountantskantoor een klokkenluidersregeling te hebben en deze op de website van het kantoor te plaatsen. Voor De Kok accountants en adviseurs geldt dat de klokkenluidersregeling netwerkbreed toepasbaar is.
Het kantoor acht het van groot belang dat medewerkers en derden op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid binnen het kantoor.

Artikel 2 Definities

Compliance officer   
De functionaris die door de Algemene Vergadering van  Aandeelhouders is aangesteld om als zodanig voor het kantoor te functioneren; 
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van De Kok Holding B.V.;
Derde
Iedere organisatie of persoon niet zijnde het kantoor of één van haar medewerkers; 
Het kantoor  
Het netwerk van De Kok accountants en adviseurs;
Medewerker
Alle personen die werkzaamheden verrichten op basis van een arbeidscontract of andersoortige contracten en betrokken zijn bij de  uitvoering van de opdrachten van het kantoor; 
Melder
Degene die op grond van de klokkenluidersregeling een melding maakt; 
Melding
Melding van een onregelmatigheid binnen het kantoor. De melding kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail geschieden; 
Netwerk
Het netwerk van De Kok Accountants en adviseurs bestaande uit: De Kok Holding B.V., De Kok Accountants B.V., De Kok Accountants en Adviseurs B.V..

Onregelmatigheid
Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot het kantoor, onder andere in verband met:
Een (dreigend) strafbaar feit; 
Een (dreigende) schending wet- en/of regelgeving; 
Een (dreigende) schending van (interne) procedures en regelgeving; 
Een (dreiging van het) bewust onjuist of onrechtmatig informeren van belanghebbenden; 
Een (dreiging van het) bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie die het kantoor schade zouden kunnen opleveren; 
Een (dreigende) onregelmatigheid in de sfeer van de persoonlijke omgang.

Artikel 3 Procedure

 • Indien een medewerker of een derde een onregelmatigheid vermoedt, dan wel weet dat een onregelmatigheid heeft plaatsgevonden, meldt de medewerker of de derde dit aan de compliance officer of aan het secretariaat. Het secretariaat leidt de melding onverwijld door aan de compliance officer en het dagelijks bestuur.
 • De compliance officer legt binnen een week de melding, met vermelding van de datum waarop de melding is ontvangen en binnen welke termijn de melding in behandeling wordt genomen, vast. De melding wordt niet later dan binnen twee weken na ontvangst van de melding in behandeling genomen. De compliance officer bevestigt schriftelijk de ontvangst van de melding aan de melder.
 • De compliance officer informeert de melder schriftelijk na uiterlijk zes weken na inbehandelingname over zijn standpunten en over de eventueel te zetten stappen teneinde de onregelmatigheid op te heffen. Wordt de gestelde termijn niet gehaald, dan zal de compliance officer aangeven binnen welke termijn de melding door de compliance officer wordt afgehandeld. Tevens zal de compliance officer de melder informeren over de mogelijkheid tot melding bij het dagelijks bestuur indien één van de punten als genoemd in het vierde lid van deze klokkenluidersregeling aan de orde is.
 • De melder kan zich schriftelijk wenden tot het dagelijks bestuur indien:
 • De onregelmatigheid de compliance officer betreft;
 • De melder het niet eens is met de standpunten of de te zetten stappen van de compliance officer; of
 • De melder het niet eens is met de verlenging van de behandelingstermijn.
 • De compliance officer stuurt een schriftelijk verslag van de melding, zijn standpunten en de eventueel te zetten stappen naar het dagelijks bestuur.

Artikel 4 Melding dagelijks bestuur

 • Het dagelijks bestuur bevestigt binnen een week de melding schriftelijk aan de melder, met de datum waarop de melding is binnengekomen. De melding wordt niet later dan binnen twee weken na de melding in behandeling genomen.
 • Het dagelijks bestuur informeert schriftelijk de melder na uiterlijk zes weken na inbehandelingname over haar standpunten en de maatregelen die het dagelijks bestuur naar aanleiding van de melding heeft genomen. Wordt door het dagelijks bestuur de gestelde uiterlijke termijn niet gehaald, dan zal het dagelijks bestuur aangeven binnen welke termijn de melding wordt afgehandeld.
 • Het dagelijks bestuur stuurt een verslag van de afdoening van de melding met vermelding van de maatregelen die naar aanleiding van de melding zijn genomen aan de compliance officer.
 • De compliance officer houdt toezicht op de uitvoering van de procedure naar aanleiding van de melding aan het dagelijks bestuur.

Artikel 5 Anonimiteit en geheimhouding

 • De anonimiteit van de melder wordt gewaarborgd, tenzij rechtens wordt gevorderd dat de identiteit van de melder bekend moet worden gemaakt en indien de melder daartoe schriftelijk toestemming geeft.
 • Alle meldingen zullen vertrouwelijk worden behandeld. De eisen van zorgvuldigheid van het kantoor zullen tijdens bovengenoemde procedures in acht worden genomen.
 • Iedereen die bij behandeling van de melding betrokken is, heeft geheimhoudingsplicht, tenzij de geheimhoudingsplicht wordt opgeheven door de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 6 Gevolgen

 • De medewerker die overeenkomstig deze klokkenluidersregeling te goeder trouw een melding doet, kan niet worden ontslagen, geschorst of gedegradeerd dan wel benadeeld in zijn arbeidsvoorwaarden respectievelijk rechtspositie.
 • Indien de medewerker zelf bij de overtreding betrokken is, zal het dagelijks bestuur zich beraden over de te nemen passende maatregelen.

 

U kunt een elektronische melding doen naar: klokkenluider@dekok.nl   

of schriftelijk naar: 

De Kok Accountants en Adviseurs B.V. 
t.a.v. de compliance officer
Bornsestraat 96
7607 KT  ALMELO

Inloggen